polityka prywatności

Regulamin ochrony danych osobowych i polityki prywatności

§1 Słownik pojęć

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator – Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej Administratorem jest:

Dominik Grochowski Coaching/Eventy
Wałdowo 82, 89-405 Wałdowo
e-mail: grodom5@gmail.com.
telefon: 603-874-962

3. Strona – strona internetowa, której dotyczy ten regulamin, pod adresem:

dominikgrochowski.pl

4. Regulamin – niniejszy regulamin ochrony danych osobowych i polityki prywatności.
5. Użytkownik – osoba która korzystając ze Strony – podaje swoje dane osobowe.
6. Ciasteczka – inaczej – pliki cookies – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Zawierają, zazwyczaj, nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7. Urządzenie końcowe – urządzenie, za pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony, np.. Komputer, tablet, smartfon.
8. Przeglądarka – oprogramowanie w urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych.

§2 Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe na Stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności – zgodnie z RODO.
2. Korzystanie i podanie danych osobowych ze Strony jest dobrowolne.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Użytkowników, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą i gwarantuje, że zbierane przez niego dane są:

a. zbierane i przetwarzane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów,
b. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
c. przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

4. Administrator wdraża narzędzia informatyczne zapewniające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem. Narzędzia te są okresowo kontrolowane i, w razie potrzeby, uaktualniane.
5. Administrator przetwarza dane osobowe gdy spełniony jest jeden z warunków:

a. Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu,
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

§3 Cel, zakres i okres przetwarzania danych

1. Gdy źródłem danych osobowych jest wiadomość dla Administratora (formularz kontaktowy) lub wyrażenie przez Użytkownika opinii o treści na stronie (formularz komentarza):

a. Cel przetwarzania: kontakt z Administratorem lub wyrażenie przez Użytkownika opinii o treści na Stronie,
b. Zakres danych: imię i nazwisko lub pseudonim (nick), e-mail.
c. Okres przetwarzania: dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu.

2. Gdy źródłem danych osobowych są działania marketingowe:

a. Cel przetwarzania: przekazanie Użytkownikowi informacji o charakterze reklamowym.
b. Zakres danych: imię i nazwisko lub pseudonim (nick), e-mail.
c. Okres przetwarzania: dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu.

3. Gdy źródłem danych osobowych jest umowa sprzedaży towarów lub usług:

a. Cel przetwarzania: wykonanie umowy sprzedaży lub działanie, na żądanie Użytkownika, przed zawarciem w/w umowy.
b. Zakres danych: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres Użytkownika (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres Użytkownika). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
c. Okres przetwarzania: dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

4. Gdy źródłem danych osobowych są roszczenia wynikające z prowadzenia, na Stronie, sklepu internetowego:

a. Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
b. Zakres danych: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres Użytkownika (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
c. Okres przetwarzania: dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§4 Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
2. Użytkownik ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno, od momentu tego sprzeciwu, przetwarzać tych danych chyba, że wykaże on istnienie uzasadnionych prawnie podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie 4. można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości listownie, pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

§5 Polityka prywatności

1. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o odwiedzającym i ich zachowaniu przez:

a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. zapisywanie w urządzeniach końcowych Ciasteczka,
c. gromadzenie treści z serwera www otrzymywanych od operatora usługi hostingowej.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Ciasteczka oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3. Ciasteczka wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia anonimowych statystyk w celu badania, w jaki sposób odwiedzający Stronę korzystają z jej treści, w celu optymalizacji jej struktury i zawartości,
b. utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
c. określania profilu odwiedzającego, w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w systemach reklamowych (np. Google).

4. Na Stronie stosowane są dwa rodzaje Ciasteczek:

a. „sesyjne” – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia Przeglądarki,
b. „stałe” – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach lub do czasu ich usunięcia.

5. Przeglądarka zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Ciasteczek w urządzeniu końcowym. Odwiedzający mogą zmienić ustawienia oprogramowania przez usunięcie Ciasteczek i/lub ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje powinna zawierać dokumentacja Przeglądarki.
6. Ograniczenia stosowania Ciasteczek mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
7. Ciasteczka zamieszczane w urządzeniu końcowym odwiedzającego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Strony reklamodawców oraz partnerów. Aby uzyskać informację o zakresie ich wykorzystania należy zapoznać się z polityką ochrony prywatności tych firm.
8. Ciasteczka mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji odwiedzającego lub czasie pozostawania na Stronie.
9. Informacje o niektórych zachowaniach odwiedzającego podlegają anonimowej rejestracji w warstwie usługi hostingowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną i optymalizacji usług hostingowych. Anonimowemu zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres strony poprzednio odwiedzanej – gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik (link),
f. informacje o Przeglądarce odwiedzającego,
g. informacje o adresie IP.