Regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dominik Grochowski Coaching/Eventy

Regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dominik Grochowski Coaching/Eventy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Dominik Grochowski Coaching/Eventy z siedzibą w Wałdowo 82, 89- 405 Wałdowo.

2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu https://www.dominikgrochowski.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez:
a) adres poczty elektronicznej grodom5@gmail.com
b) formularze kontaktowe udostępniane w Serwisie,
c) telefonicznie pod numerem +48 788 573 843 lub +48 603 874 962

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator danych osobowych – Dominik Grochowski Coaching/Eventy z siedzibą w Wałdowo 82, 89 – 405 Wałdowo, NIP: 5040029248; REGON: 369044974,

3. Serwis/Sklep internetowy – www.dominikgrochowski.pl

4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie internetowym;

6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego;

8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

9. Towar – oznacza produkt, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, udostępniony przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym.

10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta Użytkownika, dokonana za pomocą udostępnionego na stronach Serwisu formularza rejestracyjnego.

11. Konto Użytkownika – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu internetowego np. składanie zamówień, podgląd historii składanych zamówień oraz zawartych umów sprzedaży.

12. Hasło – ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Klienta podczas rejestracji, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem;

14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów.

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

17. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827)

18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922);

19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

20. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia stron Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonuje rejestracji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci internet;

b) dowolna przeglądarka internetowa,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

4. W Serwisie udostępniane są dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania aplikacji do odczytu tego typu plików np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) nieprzekazywania oraz nieprzesyłania treści niezgodnym z prawem lub obraźliwych np. propagujących przemoc czy też naruszających dobra osobiste oraz prawa osób trzecich;

b) korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający używanie Serwisu przez innych Użytkowników a także Usługodawcy;

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego działania oraz nie powoduje uszkodzeń w Serwisie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;

d) niepodejmowania działań polegających na przesyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej – spam;

e) korzystania z treści dostępnych na stronach Serwisu oraz będących składnikiem Usług jedynie w zakresie użytku osobistego;

f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zapisami postanowień niniejszego Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania z internetu.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia korzystanie przez Użytkownika z bezpłatnych Usług. Usługi są świadczone przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje usług:

a) możliwość składania zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży,

b) możliwość utworzenia Konta Użytkownika,

c) możliwość pobrania plików,

d) możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych.

3. Dodatkowo dla Użytkowników, którzy założyli Konto Użytkownika Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:

a) podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu do Konta (za pomocą przeglądarki),

b) przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,

c) bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.

4. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji.

a) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracji wygenerowanego przez Serwis. Formularz rejestracji wymaga udostępnienia przez Użytkownika co najmniej następujących danych osobowych:

▪ adres e-mail Użytkownika.

b) Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania rozwiązania umowy, żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres e-mail Usługodawcy: grodom5@gmail.com

5. Korzystanie z formularzy kontaktowych – usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.

a) Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.

b) Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy.

c) Niniejsze dane mogą służyć w celu obsługi przed i po sprzedażowej, nie są natomiast i nie będą przekazywane firmom trzecim.

d) Usługobiorca, może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

6. Pliki do pobrania bez rejestracji – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. katalogi, karty katalogowe produktów, ulotki i broszury promocyjne. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego informacje o Towarach tzn. opisy, parametry techniczne oraz użytkowe Towarów, ceny Towarów, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Złożenie Zamówienia przez formularz Zamówienia udostępniany w Sklepie internetowym – Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów określonych w Zamówieniu. Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest jednocześnie oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail – jest możliwe w Dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu. W celu złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej Klient powinien przekazać Sprzedawcy następujące informacje:

a) nazwy oraz ilości Towarów spośród Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego,

b) dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce siedziby, nr identyfikacji podatkowej NIP oraz adres e-mail.

c) sposób dostawy oraz formę płatności wybraną spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie Sklepu internetowego.

W przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail Sprzedawca każdorazowo po skompletowaniu całości Zamówienia przekaże Klientowi informacje drogą elektroniczną (e-mail) lub ustnie za pośrednictwem telefonu na temat całkowitej wartości Zamówienia jednocześnie informując o tym, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;

3. Na stronach Sklepu internetowego Sprzedawca w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia podawane są w Dniach roboczych.

5. Na Towary sprzedane w Sklepie internetowym Sprzedawca wystawia paragon albo fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta.

6. W przypadku gdy Towary objęte Zamówieniem mają różny okres realizacji, obowiązuje najdłuższy okres spośród podanych terminów realizacji.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki, cła i opłaty i wyrażane są w kwotach netto (bez podatku VAT). Podatek VAT naliczany jest w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym zaakceptowaniem oferty.

2. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).

3. Sprzedawca w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta we wskazanym terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzeaży bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub sformułować oświadczenie woli samodzielnie.

3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) o świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

f) zawartej w drodze aukcji publicznej.

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. REKLAMACJE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Dominik Grochowski Coaching/Eventy z siedzibą w Wałdowo 82, 89 – 405 Wałdowo, na adres poczty elektronicznej: grodom5@gmail.com, numer telefonu +48 788 573 843 lub +48 603 874 962

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

6. W przypadku braków w złożonym wniosku reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Dominik Grochowski Coaching/Eventy z siedzibą w Wałdowo 82, 89 – 405 Wałdowo, na adres poczty elektronicznej: grodom5@gmail.com, numer telefonu +48 788 573 843 lub +48 603 874 962

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. GWARANCJE

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl;

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Słownik pojęć

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator – Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej Administratorem jest:

Dominik Grochowski Coaching/Eventy

Wałdowo 82, 89-405 Wałdowo

e-mail: grodom5@gmail.com.

Telefon: +48 603-874-962 lub +48 788 573 843

3. Strona – strona internetowa, której dotyczy ten regulamin, pod adresem:

dominikgrochowski.pl

4. Regulamin – niniejszy regulamin ochrony danych osobowych i polityki prywatności.

5. Użytkownik – osoba która korzystając ze Strony – podaje swoje dane osobowe.

6. Ciasteczka – inaczej – pliki cookies – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Zawierają, zazwyczaj, nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7. Urządzenie końcowe – urządzenie, za pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony, np.. Komputer, tablet, smartfon.

8. Przeglądarka – oprogramowanie w urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych.

§2 Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe na Stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności – zgodnie z RODO.

2. Korzystanie i podanie danych osobowych ze Strony jest dobrowolne.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Użytkowników, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą i gwarantuje, że zbierane przez niego dane są:

a. zbierane i przetwarzane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów,

b. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

c. przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

4. Administrator wdraża narzędzia informatyczne zapewniające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem. Narzędzia te są okresowo kontrolowane i, w razie potrzeby, uaktualniane.

5. Administrator przetwarza dane osobowe gdy spełniony jest jeden z warunków:

a. Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu,

b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

§3 Cel, zakres i okres przetwarzania danych

1. Gdy źródłem danych osobowych jest wiadomość dla Administratora (formularz kontaktowy) lub wyrażenie przez Użytkownika opinii o treści na stronie (formularz komentarza):

a. Cel przetwarzania: kontakt z Administratorem lub wyrażenie przez Użytkownika opinii o treści na Stronie,

b. Zakres danych: imię i nazwisko lub pseudonim (nick), e-mail.

c. Okres przetwarzania: dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu.

2. Gdy źródłem danych osobowych są działania marketingowe:

a. Cel przetwarzania: przekazanie Użytkownikowi informacji o charakterze reklamowym.

b. Zakres danych: imię i nazwisko lub pseudonim (nick), e-mail.

c. Okres przetwarzania: dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu.

3. Gdy źródłem danych osobowych jest umowa sprzedaży towarów lub usług:

a. Cel przetwarzania: wykonanie umowy sprzedaży lub działanie, na żądanie Użytkownika, przed zawarciem w/w umowy.

b. Zakres danych: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres Użytkownika (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres Użytkownika). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

c. Okres przetwarzania: dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

4. Gdy źródłem danych osobowych są roszczenia wynikające z prowadzenia, na Stronie, sklepu internetowego:

a. Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

b. Zakres danych: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres Użytkownika (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

c. Okres przetwarzania: dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§4 Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

2. Użytkownik ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno, od momentu tego sprzeciwu, przetwarzać tych danych chyba, że wykaże on istnienie uzasadnionych prawnie podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie 4. można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości listownie, pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

§5 Polityka prywatności

1. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o odwiedzającym i ich zachowaniu przez:

a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b. zapisywanie w urządzeniach końcowych Ciasteczka,

c. gromadzenie treści z serwera www otrzymywanych od operatora usługi hostingowej.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Ciasteczka oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3. Ciasteczka wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia anonimowych statystyk w celu badania, w jaki sposób odwiedzający Stronę korzystają z jej treści, w celu optymalizacji jej struktury i zawartości,

b. utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

c. określania profilu odwiedzającego, w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w systemach reklamowych (np. Google).

4. Na Stronie stosowane są dwa rodzaje Ciasteczek:

a. „sesyjne” – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia Przeglądarki,

b. „stałe” – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach lub do czasu ich usunięcia.

5. Przeglądarka zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Ciasteczek w urządzeniu końcowym. Odwiedzający mogą zmienić ustawienia oprogramowania przez usunięcie Ciasteczek i/lub ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje powinna zawierać dokumentacja Przeglądarki.

6. Ograniczenia stosowania Ciasteczek mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

7. Ciasteczka zamieszczane w urządzeniu końcowym odwiedzającego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Strony reklamodawców oraz partnerów. Aby uzyskać informację o zakresie ich wykorzystania należy zapoznać się z polityką ochrony prywatności tych firm.

8. Ciasteczka mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji odwiedzającego lub czasie pozostawania na Stronie.

9. Informacje o niektórych zachowaniach odwiedzającego podlegają anonimowej rejestracji w warstwie usługi hostingowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną i optymalizacji usług hostingowych. Anonimowemu zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres strony poprzednio odwiedzanej – gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik (link),

f. informacje o Przeglądarce odwiedzającego,

g. informacje o adresie IP.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.dominikgrochowski.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/ zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.